Lễ mừng thọ của người Tày, Nùng ở Việt Nam

Lễ mừng thọ của người Tày, Nùng ở Việt NamPhong tụcTheo lịch can chi thì một vòng quay thời gian của địa chi cứ 12 năm trở lại năm tuổi, căn cứ vào chu